Algemene Voorwaarden

d.d. oktober 2011

1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Auteurswet 1912

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel

1 jo 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van de Fotograaf in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

4.3 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

5. Factuur en betaling

5.1 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.

5.3 De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.

5.4 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

6. Controle

6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft de fotograaf na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door de fotograaf aan te wijzen RA/AA accountant.

6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan de Fotograaf voldoen.

7. Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.

8. Levering

8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door de Fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen.

8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.

8.4 Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

9. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

10. Bezit/eigendom Beelddragers

10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de Fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.

10.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.

10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan de Fotograaf is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

10.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die de fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.

10.5 Beelddragers blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

11. Zichtzendingen

11.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.

11.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.

11.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die de Fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.

11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan de Fotograaf, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

12. Opdracht

12.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.

12.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de offerte.

12.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

12.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

12.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

12.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

13. Internet

13.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.

13.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.

13.3 De Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Fotograaf verstrekken.

14. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.

15. Licentie

15.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

15.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

15.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

15.4 Indien door de Fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

16. Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

17. Inbreuk op auteursrecht

17.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

17.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

18. Naamsvermelding

18.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

18.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

18.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door de Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

19. Persoonlijkheidsrechten

19.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

19.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

20. Rechten van derden

20.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier zake.

20.2 De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

21. Aansprakelijkheid Fotograaf De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

22. Faillissement/surséance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

23. Rechts- en forumkeuze

23.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

23.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

23.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer [84/2011].

Algemene voorwaarden Diablophotos verhuur.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing open maken deel uit van alle offertes van en overeenkomsten van Diablophotos met diens klanten/huurders.

1.2 De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere (inkoop)voorwaarden of bedingen van klant(en) wordt door Diablophotos uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 Inhoud aanbiedingen en verstrekte informatie

2.1 Alle gedane mededelingen door Diablophotos in offertes, overeenkomsten, brochures en brieven omtrent getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van producten zijn met zorg gedaan. Diablophotos kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen of vergissingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, digitale of analoge proeven, tekeningen of modellen zijn slechts globale aanduidingen van de betreffende producten.

3 Prijzen

3.1 Alle vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien deze wijzigen na het sluiten van de overeenkomst, doch vóór de aflevering, heeft Diablophotos het recht de daaruit voortvloeiende kosten zonder voorafgaande aankondiging aan de klant door te berekenen.

4 Afleveringstermijn

4.1 De afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zich voordoende omstandigheden en is slechts een termijn van orde. De afleveringstermijn zal door Diablophotos zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding daarvan, door welke oorzaak ook, zal de klant nimmer het recht geven op enige schadevergoeding of op (gehele of gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst.

5 Risico, vervoer en aflevering

5.1 Bezorgen van producten geschiedt af vestiging van Diablophotos. Bij aflevering gaat het risico over op de klant.

5.2 Diablophotos kan op verzoek van de klant het vervoer van de producten verzorgen. Het vervoer geschiedt in dat geval voor rekening en risico van de klant. De klant verklaart zich bij voorbaat akkoord met de daarvoor in rekening te brengen prijs. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Diablophotos beperkt tot de omvang van het regresrecht van Diablophotos op de vervoerder.

5.3 Neemt de klant producten niet of niet-tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Diablophotos is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan of deze aan een derde partij te verstrekken. De klant blijft de huur- of koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop of verhuur aan die derde(n).

6 Betaling

6.1 Betalingen dienen bij aflevering contant te geschieden, dan wel via overmaking op een door Diablophotos aan te wijzen bankrekening met dien verstande dat in dit laatste geval betaling door Diablophotos dient te zijn ontvangen alvorens er wordt afgeleverd, tenzij vooraf anders overeen gekomen.

6.2 Alle aan de klant in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De klant is niet bevoegd tot verrekening of opschorting.

6.3 Indien op enig moment bij Diablophotos twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van een klant, heeft Diablophotos het recht, alvorens (verder) te presteren, van de klant te eisen dat vooruitbetaling van een deel van de koopsom plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen, die Diablophotos, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van de klant heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Diablophotos.

6.4 Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is de klant in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Diablophotos op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6.5 De klant is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3 %.

6.6 Indien een klant jegens Diablophotos in verzuim is, is hij verplicht Diablophotos de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de klant te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 100,- te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

6.7 Indien Diablophotos, nadat de klant in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan de klant richt, doet dit niet af aan het bepaalde in de artikelen 6.4, 6.5 en 6.6.

7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendommen van de aan een klant afgeleverde producten gaan pas op deze over nadat de klant al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst aan Diablophotos is verschuldigd of zal worden (daaronder begrepen onder meer de koopprijs, inclusief de ingevolge de Algemene Voorwaarden eventueel verschuldigde rente en kosten) volledig heeft voldaan.

7.2 Vóórdat de eigendom van de producten op een klant is overgegaan is de klant niet gerechtigd de producten te vervreemden, te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren. De klant is in dat geval slechts bevoegd de producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken.

7.3 Indien en zolang Diablophotos eigenaar van de producten is, zal een klant Diablophotos onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Bovendien zal een klant Diablophotos op Diablophotos’s eerste verzoek mededelen waar producten, waarvan Diablophotos eigenaar is, zich bevinden. Indien de klant de producten aan een derde heeft doorgeleverd, verplicht de klant zich op eerste verzoek van Diablophotos alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van Diablophotos op alle vorderingen van de klant op die derde uit hoofde van die doorlevering, zulks onverminderd de overige rechten van Diablophotos uit hoofde van de overeenkomst of de wet.

7.4 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendom)rechten van Diablophotos. De klant staat ervoor in dat een beslag op de Producten met bekwame spoed wordt opgeheven.

8 Inspectie en klachten

8.1 De klant is verplicht de producten bij aflevering, dan wel indien het transport door Diablophotos wordt geregeld bij aankomst van de producten bij de klant, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Voldoen de producten bij deze visuele controle aan hetgeen terzake is overeengekomen, dan worden de producten aanvaard.

8.2 Indien het geleverde diensten betreft worden nadien geen klachten meer over de gebrekkige uitvoering daarvan in behandeling genomen. In alle andere gevallen moeten klachten ontstaan na aanvaarding als bedoeld in artikel 8.1. uiterlijk binnen acht dagen schriftelijk aan Diablophotos worden gemeld, met dien verstande dat gebreken die redelijkerwijs niet binnen deze termijn hadden kunnen worden geconstateerd, onmiddellijk na constatering, doch in ieder geval binnen één maand na aanvaarding van producten schriftelijk aan Diablophotos moeten worden gemeld.

8.3 De klant zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen.

8.4 Indien een klant tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voor Diablophotos voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 9.2. omschreven verplichtingen, met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 9.

9 Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 Diablophotos is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die de klant of een derde ter zake van (het gebruik van) producten mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.

9.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Diablophotos te allen tijde beperkt tot het bedrag van de koop- of huurprijs, respectievelijk de kosten van reparatie, de ver- of bewerking van het product ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan. In geval van het onbruikbaar worden van door Diablophotos ter ver- en/of bewerking aangenomen beeldmateriaal is de aansprakelijkheid van Diablophotos in ieder geval beperkt tot vergoeding van de waarde van het onbelicht materiaal.

9.3 Diablophotos komt geen beroep toe op de aansprakelijkheidsbeperkingen in de artikelen 9.1 en 9.2 indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Diablophotos.

9.4 Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Diablophotos, zal de klant Diablophotos vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten c.q. verband houdende met door de klant aan Diablophotos verstrekte materialen of gegevens, die door of vanwege de klant voor de uitvoering van enige order aan Diablophotos zijn verstrekt, en zal de klant Diablophotos alle schade vergoeden die Diablophotos lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

9.5 Diablophotos heeft bovendien het recht om in geval van een aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op (intellectuele eigendoms) rechten verband houdende met door een klant aan Diablophotos ter uitvoering van een overeenkomst verstrekte materialen of gegevens, de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk te staken.

10 Schade/verlies

10.1 Indien producten of onderdelen daarvan door toedoen van de klant worden beschadigd of defect raken, zullen de reparatiekosten tegen de normaal door Diablophotos gehanteerde reparatietarieven aan de klant in rekening worden gebracht.

10.2 Indien de producten of onderdelen daarvan door toedoen van de klant onherstelbaar worden beschadigd of geheel verloren gaan, is de klant aan Diablophotos een bedrag gelijk aan de nieuwwaarde van vervangende producten verschuldigd. Dit doet niet af de overige rechten op schadevergoeding aan Diablophotos.

10.3 Indien producten vervuild worden geretourneerd, heeft Diablophotos het recht de producten op kosten van de klant te laten schoonmaken.

10.4 De in artikel 10.1 en 10.2 genoemde bedragen terzake beschadiging kunnen in de overeenkomst gemaximeerd worden tot een hoogte als “eigen risico”.

11 Intellectuele eigendom

11.1 Een klant verkrijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de producten.

11.2 Het is de klant niet toegestaan op de producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

11.3 Diablophotos is niet aansprakelijk voor schade die de klant of derden terzake van een (vermeende) inbreuk op rechten van intellectuele eigendom op het beeldmateriaal mocht(en) lijden. De klant vrijwaart Diablophotos tegen alle aanspraken van derden terzake.

12 Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Diablophotos onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Diablophotos kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

13 Betaling huurprijs en borgsom

13.1 Tot zekerheid voor al hetgeen de klant aan Diablophotos, uit welke hoofde ook, verschuldigd is of zal worden, dient de klant aan Diablophotos een borgsom te voldoen.

13.2 De borgsom dient bij het afhalen van de producten in wettig betaalmiddel te worden voldaan (contant of door middel van een bankoverschrijving). Bij het retourneren van de producten wordt de borgsom, met inachtneming van artikel 13.3, verrekend met de huurprijs.

13.3 Diablophotos heeft het recht om al hetgeen de klant uit welke hoofde ook, al dan niet opeisbaar aan haar verschuldigd mocht zijn of worden, met de borgsom te verrekenen.

14 Afhalen en retourneren van producten

14.1 Indien de klant de producten door een derde laat afhalen, dient deze een door de klant ondertekende machtiging over te leggen, waaruit blijkt dat hij bevoegd is om de klant te vertegenwoordigen. Elke klant c.q. zijn gemachtigde dient zich bij het afhalen van de producten door middel van een paspoort of rijbewijs te legitimeren.

15 Vertraagde retournering

15.1 Een klant is door het enkele feit van niet-tijdige retournering in verzuim. In dat geval is de klant aan Diablophotos een vergoeding verschuldigd gelijk aan de huurprijs, die met betrekking tot de producten verschuldigd zou zijn geweest over de periode vanaf het einde van de overeengekomen huurperiode tot en met de dag waarop de producten worden geretourneerd, vermeerderd met een opslag van 100% van de extra verschuldigde huurprijs.

15.2 Indien na het einde van de huurperiode dertig dagen zijn verstreken zonder dat de klant de producten aan Diablophotos heeft geretourneerd, is de klant naast de in artikel 15.1 opgenomen vergoeding, de nieuwwaarde van vervangende apparatuur aan Diablophotos verschuldigd.

15.3 Hetgeen Is bepaald in de artikelen 15.1 en 15.2 doet niet af aan de mogelijkheid voor Diablophotos om daarnaast schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.

16 Gebruik van producten

16.1 De klant is verplicht de gehuurde producten zorgvuldig te bewaren en te behandelen en de producten slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd. Hij gaat met de producten om als een goed huisvader betaamt.

16.2 Het is de klant niet toegestaan de gehuurde producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven zonder schriftelijke toestemming te hebben gekregen van Diablophotos.

17 Annulering

17.1 Indien een reservering van producten wordt geannuleerd minder dan 24 uur voor aanvang van de huurperiode is 50% van de huurprijs verschuldigd.

18 Reparatiekosten

18.1 Indien de reparatiekosten minder dan € 75,- (excl. BTW) bedragen wordt de reparatie zonder voorafgaande prijsopgave uitgevoerd.

18.2 Indien de klant na opgave van de begrote reparatiekosten afziet van de reparatie is hij onderzoekskosten en, indien Diablophotos het vervoer heeft verzorgd, vrachtkosten verschuldigd.

19 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

19.1 Op overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

19.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

19.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden zullen, voorzover niet anders door de wet dwingend wordt voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.

04-07-2013